WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 735.70 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 254.30 MW
WC-C41
กำลังผลิต 240.58 MW
NOx 5.78 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 1.09 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 240.82 MW
NOx 9.61 PPM
SO2 0.57 PPM
ฝุ่น 3.27 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

สนับสนุนน้ำดื่มให้โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนก หชฟว-ย. ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 500 แพ็ค ให้แก่ โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายนุกูล ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำตาเสา และนางปิยอร รัตนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

อ่านต่อ

สนับสนุนน้ำดื่มให้หน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร มอบน้ำดื่มแบบถ้วย จำนวน 60 ลัง ให้แก่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย บริเวณกิโลเมตรที่ 73-74 ถนนพหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีร้อยตำรวจตรีปรวัฒน์ กนกทอง รองสารวัตรฯ สถานีตำรวจทางหลวง 1ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย

อ่านต่อ

สนับสนุนพัดลมให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลวังน้อย

วันที่ 30 มีนาคม 2565นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าวังน้อย มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลวังน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน โดยมี นายธิทัย สัจจาวงศ์วณิชย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลวังน้อย

วันที่ 25 มีนาคม 2565นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ในอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลวังน้อย โดยมี นายแพทย์สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวคงกูล บุปผาทาโน ปลัดอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 พร้อมกันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ศาลาประชาคมอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายนรเศรษฐ์ ธนาเดชาพงศ์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : norasaet.tha@egat.co.th (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ)