WC-C11
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C12
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C21
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C22
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C31
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C32
กำลังผลิต 0 MW
NOx 0 PPM
SO2 0 PPM
WC-C4 กำลังผลิตรวม
กำลังผลิต 765.29 MW
WC-C40 Steam
กำลังผลิต 259.78 MW
WC-C41
กำลังผลิต 252.73 MW
NOx 5.46 PPM
SO2 0.36 PPM
ฝุ่น 0.83 มก./ลบ.ม.
WC-C42
กำลังผลิต 252.78 MW
NOx 6.11 PPM
SO2 0.01 PPM
ฝุ่น 0.11 มก./ลบ.ม.
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 1,2,3
Nox ไม่เกิน 175 PPM
Sox ไม่เกิน 60 PPM
ค่ามาตรฐาน ชุดที่ 4
Nox ไม่เกิน 70 PPM
Sox ไม่เกิน 10 PPM
ฝุ่น ไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม.

อฟว. หารือโต๊ะอิหม่าม ต.ข้าวงาม

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พบปะหารือโต๊ะอิหม่าม ต.ข้าวงาม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เข้าพบปะหารือกับ นายอุทัย มั่นคง โต๊ะอิหม่ามตำบลข้าวงาม และคณะกรรมการมัสยิด เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงมัสยิด ณ มัสยิดตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ รพ.สต.ลำตาเสา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับอำเภอวังน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติในเดือนมิถุนายน 2563 วันอานันทมหิดลโดยการปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำตาเสา หมู่ที่ 2 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นที่เยียวยาผู้ป่วย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย-นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยวยา ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย พร้อมนางเบญจมาศ จูห้อง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังน้อย กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ่อตาโล่ พยอม วังน้อย หนองโสน สนับทึบ ลำตาเสา ข้าวงาม วังจุฬา และชะแมบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยม รพ.สต. ทั้ง 9 แห่งดังกล่าว พร้อมกันนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และเด็กอ่อน ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลพยอม และตำบลวังน้อย รวมจำนวน 28 ราย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และตำบลหนองโสน ตำบลสนับทึบ และตำบลลำตาเสา รวมจำนวน 44 ราย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และตำบลข้าวงาม วังจุฬา และชะแมบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โอกาสนี้ กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้สนับสนุน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ในโครงการดังกล่าว

อ่านต่อ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรม ครัวปันสุข อำเภอวังน้อย

กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกิจกรรม ครัวปันสุข อำเภอวังน้อย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นางเบญจมาศ จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังน้อย รวมทั้ง กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกันประกอบอาหาร เมนูข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวและเมนูข้าวกระเทียมไข่เจียว ภายใต้ กิจกรรม ครัวปันสุข อำเภอวังน้อยครั้งที่ 2 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่ว่าการอำเภอวังน้อย จำนวน 200 จาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)