กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ประกาศรายชิื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ กฟผ.

ตามโครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาจบใหม่ 620 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน ทาง http://www.egat.co.th/newjobber

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ประชุมชี้แจงขอบเขตงานจ้าง (จ้างทำของ) แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2562-2563 ผู้ว่างงานเข้าโครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวน 23 คน โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย ได้ร่วมให้กำลังใจ พร้อมกล่าวชื่นชมว่า เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่าน และสัมภาษณ์ในโครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย จำนวน 23 คน ได้แก่ 1.นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงจีบ 2.นางสาวกัลยรัตน์ คงนะ 3.นางสาวกุสุมา ทองคำ 4.นางสาวจีรพร ศรีเจริญ 5.นายณัฐปคัลภ์ คลี่ใบ 6.นางสาวดลยา ดีมัน 7.นายแทนภพ ชูกลิ่น 8.นางสาวธนัชชา ใจดี 9.นางสาวธัญกร จำคำ 10.นางสาวธีร์วรา นามดิษฐ 11.นายปฏิพัทธ์ วรกุล 12.นางสาวปมีนา รติมาศ 13.นางประไพร ควรแถลง 14.นายประสิทธิ์ วัฒนพรม 15.นางสาวปวริศา แสงเทศ 16.นายพรชัย ห้อมล้อม 17.นางสาวพรรณราย หมายมั่น 18.นางสาวพัณณิตา สุวรรณชมภู 19.นางสาวพิชญาภัค ชัยสงคราม 20.นางสาววชิราพร หิรัญรักษ์ 21.นางสาวสรัญญา กุณฑลวัชระ 22.นางสาวสุชาดา อินอ่ำ และ23.นายโสภณ กลอนโคกสูง

ส่วนลักษณะการปฏิบัติงานคือ ลงพื้นที่จัดทำฐานข้อมูลชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจการชุมชน รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นงวดรายเดือนๆ ละ 12,500 บาท โดยจะเริ่มงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชนเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)