กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วย กลุ่มเปราะบาง 5 ราย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นมอบสิ่งของให้ผู้ป่วย ต.ลำไทร 5 ราย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไทร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยในโครงการ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ และผู้ยากไร้ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ 1,5 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

สำหรับผู้ป่วยโครงการดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายกิตติพงษ์ คาหล่อ อายุ 21 ปี ป่วยเนื้องอกกดทับเส้นประสาทกระดูกสันหลัง และขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง 2. นางพะเยาว์ มีเกาะ อายุ 77 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ตาข้างซ้ายบอด 3. นางมะลิ พูลเกิด อายุ 85 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตาข้างซ้ายบอด และ 4. นางแถม สังข์นุ่ม อายุ 88 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และพาร์กินสัน 5. นายณัฐพล แก้วจันทร์ อายุ 34 ปี ป่วยเป็นโรคจิตเภท


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)