ประชุมกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 เมษายน2564 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย (ไตรภาคี) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 อฟว. นายกิตติภูมิ กาญจนารักษ์ หัวหน้ากองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้ง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย การรายงานการปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อยในเดือนกรกฎาคม


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)