ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน

และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 นายกิตติภูมิ กาญจนารักษ์ หัวหน้ากองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมรายงานการปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)