ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย การปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องประชุมวังจุฬา ชั้น 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)