พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ต.บ่อตาโล่ จำนวน 11 ราย

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย-นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นเยี่ยมบ้าน

พร้อมมอบสิ่งของให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต.บ่อตาโล่ จำนวน 11 ราย

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตาโล่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายวิเชียร จูห้องนายอำเภอวังน้อย พร้อมนางเบญจมาศ จูห้อง ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ รวมทั้ง นายชาญ ชูกลิ่น ผู้สื่อข่าว เดลินิวส์ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบปัจจัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยในโครงการ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

สำหรับผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ อายุ 64 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ 2.นางสาวธนพร ชื่อผาสุก อายุ 38 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 3.นายคำรณ ชินเจริญ อายุ 62 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 4. นางบุญสม สุจันทร์ อายุ 68 ปี ป่วยเป็นโรคหลอเลือดสมอง 5 นางนงค์นุช สุจันทร์ อายุ 43 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 6.นายเสร็ป เดชเลย์ อายุ 87 ปี 7.นางฟู มหาเอี่ยม อายุ 85 ปี 8.นายสอิ๊ต หวังผล อายุ 84 ปี 9.น.ส.วัลลัดดา จิตเยี่ยม อายุ 44 ปี 10.นายพี มหาเอี่ยม อายุ 93 ปี และ11.นางฟีย๊ะ มหาเอี่ยม 99 ปี


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)