มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย (อฟว.) เป็นตัวแทน โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และสงเคราะห์ผู้ยากไร้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)