ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วย ต.พยอม 5 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กฟผ.โรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นมอบสิ่งของให้ผู้ป่วย ต.พยอม 5 ราย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

นางวรรณภา กรณีศักดิ์

นางวรรณา ญาณจรูญ

นายสมศักดิ์ หาญศรีสังข์

ด.ญ.จุฑารัตน์ คำจ่า

นางมะลิ หนูศิลา

วันที่ 17 มกราคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้อย สาธารณสุขอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ ผู้ป่วยในโครงการ เยี่ยมเยียนประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้พิการ และผู้ยากไร้ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในชุมชน หมู่ที่ 4,5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

สำหรับผู้ป่วยโครงการดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นางมะลิ หนูศิลา อายุ 69 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน 2.นางวรรณภา กรณีศักดิ์ อายุ 48 ปี ถูกตัดขาข้างขวาซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน 3.ด.ญ. จุฑารัตน์ คำจ่า อายุ 8 ปี ป่วยเป็นผู้พิการซ้ำซ้อน ด้านสติปัญญา และปัญหาสายตามองเห็นไม่ชัด 4. นางวรรณา ญาณจรูญ อายุ 80 ปี ป่วยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ และเป็นอัมพาตครึ่งซีก และ 5.นายสมศักดิ์ หาญศรีสังข์ อายุ 63 ปี เป็นผู้พิการ และเป็นอัมพาต แขนขา อ่อนแรง รวมทั้งมีโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล (ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย)

ผู้ดูแลข้อมูล : นางพิริยา เสนะรัตน์ โทร.02-4368747 ต่อ 2040 email : phiriya.s@egat.co.th (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายประพนธ์ จันทร์วงค์ โทร.02-4368747 ต่อ 2080 email : prapon.j@egat.co.th (หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)