โครงสร้างองค์กร

narong

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล

ผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-4368747 ต่อ 2000

Mr.Narong Trikijwattanakul

Director

Tel. 02-4368747 ต่อ 2000

manit

นายมานิตย์ กองรส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-4368747 ต่อ 2001

Mr.Manit Kongros

Assistant Director

Tel. 02-4368747 ต่อ 2001

wachira

นายวชิระ วุฒิเวทย์

วิศวกรระดับ 11

เบอร์โทรศัพท์ 02-4368747 ต่อ 2002

Mr.Wachira Wudhiwate

Engineer Level 11

Tel. 02-4368747 ต่อ 2002

adul

นายอดุลย์ ทองเล็ก

หัวหน้ากองการผลิต 1

Tel. 02-4368747 ต่อ 2100

Mr.Adul Thonglek

Combined Cycle Power Plant Production 1 Department

Tel. 02-4368747 ต่อ 2100

aekaluk

นายเอกลักขณ์ คุ้มสุข

หัวหน้ากองการผลิต 2

เบอร์โทรศัพท์ 02-4368747 ต่อ 2400

Mr. Aekaluk Kumpsuk

Combined Cycle Power Plant Production 2 Department

Tel. 02-4368747 ต่อ 2400

surat

นายสุรัตน์ วิชชุลดา

หัวหน้ากองบำรุงรักษา

เบอร์โทรศัพท์ 02-4368747 ต่อ 2200

Mr.Surat Vichulada

Power Plant Maintenance Department

Tel. 02-4368747 ต่อ 2200

parinya

นายปริญญา โกวพัฒนกิจ

หัวหน้ากองบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ 02-4368747 ต่อ 2300

Mr.Parinya Kopatthanakig

Administration Department

Tel. 02-4368747 ต่อ 2300