1. สอบถามและประสานงานรายละเอียดล่วงหน้าก่อนได้ที่

- แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย โทร. 02-4368747 ต่อ 2040 โทรสาร (Fax.) 02-4368749

2. การจัดทำเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ มีรายละเอียดดังนี้

- เรียน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย

- ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถาบันการศึกษา / สาขาวิชา

- กำหนดวัน เวลา (เช่น เวลา 09.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.) และจำนวนคนขอเยี่ยมชมงานฯ

- วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ

- ลักษณะงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานฯ

- ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail ของผู้ประสานงาน

3. การส่งเอกสารขอเข้าเยี่ยมชมงานฯ

- ส่งทางโทรสาร (Fax.) 02-4368749

- ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 32 หมู่ที่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170